Werk je browser bij

Zo te zien gebruik je een verouderde of niet ondersteunde browser.
Gebruik een recente versie van één van de volgende browsers voor een optimale werking van deze website

Download Chrome Download Firefox Download Edge

1.Reserveringen en opties.

1.1. Een potentiële gebruiker (contractant 1) kan ruimten in “De Muze” (contractant 2) reserveren. Een optie is maximaal 14 werkdagen (1) geldig. Van de optieperiode kan alleen worden afgeweken na instemming van contractant 2. De potentiële gebruiker ontvangt vervolgens  een schriftelijke overeenkomst in tweevoud voor het gebruik van ruimten in “De Muze”. In deze schriftelijke overeenkomst worden de vermoedelijk verschuldigde kosten voor de gereserveerde ruimten en extra te leveren horecadiensten in “De Muze” opgenomen.

1.2. Indien contractant 1 de levering van speciale horecadiensten is overeengekomen, zal bij de schriftelijke bevestiging een voorschotnota voor de gereserveerde ruimten en de te leveren horecadiensten zijn gevoegd. Het voorschot bedraagt 15% van de vermoedelijke kosten van het evenement.

1.3. Contractant 1 verplicht zich één exemplaar van de schriftelijke huurovereenkomst binnen 10 werkdagen ondertekend te retourneren aan contractant 2.

1.4. Contractant 1 verplicht zich het voorschotbedrag te betalen binnen de op de voorschot-factuur vermelde betalingstermijn van 14 dagen. Is het verschuldigde voorschot niet binnen de betalingstermijn door contractant 2 ontvangen, dan vervalt de overeenkomst per gestelde ontvangstdatum voor het voorschot. Contractant 2 stelt contractant 1 hiervan schriftelijk op de hoogte. Bij annulering door contractant 1 van de overeenkomst is contractant 1 een percentage van de vermoedelijke kosten van het evenement verschuldigd.

Annuleringstijdstip Percentage
Calamiteiten te beoordelen door contractant 2, na overleg met contractant 1 0 – 10%
Binnen 5 tot 10 werkdagen voor het evenement 75%
Binnen 11 tot 20 werkdagen voor het evenement 50%
Binnen 21 tot 40 werkdagen voor het evenement 40%
Binnen meer dan 40 werkdagen 10%

1.5. Van de voorwaarden kan alleen worden afgeweken met toestemming van contractant 2 De afwijkingen worden opgenomen in de schriftelijke overeenkomst.

2. Algemene huurvoorwaarden

2.1. De in de overeenkomst vastgelegde huurperioden mogen niet overschreden worden, tenzij in overleg met contractant 2 een regeling is getroffen die opgenomen is in de overeenkomst. Het overschrijden van de huurperioden wordt aan contractant 1 in rekening gebracht volgens de vaste tarieven voor de perioden.

2.2. Contractant 1 onderwerpt zich aan alle maatregelen die contractant 2 noodzakelijk acht voor de veiligheid van de personen, apparatuur en instrumentarium en een goed verloop van de uitvoering/evenement.

2.3. Voorschriften en of bevelen door of namens de commandant van de brandweer en of de politie dienen door contractant 1 onverwijld in acht te worden genomen c.q. opgevolgd te     worden. Het niet opvolgen van deze voorschriften en of bevelen kan het opschorten dan wel afgelasten van de activiteiten tot gevolg hebben. Contractant 2 is niet aansprakelijk voor de mogelijkerwijs hieruit voortvloeiende schade.

(1) onder werkdagen wordt verstaan de gebruikelijke werkdagen van maandag tot en met vrijdag.

2.4. Contractant 2 zal voor, tijdens en na afloop van het evenement, toezien op de naleving van     de veiligheidsaspecten (ARBO) en brandweervoorschriften. Bij het niet naleven van de voorschriften is contractant 1 verantwoordelijk voor geleden schade aan gebouw, goederen     en personen.

2.5. De opbouw van het evenement geschiedt in overleg met de coördinator en of de theatertechnicus.

2.6. De bediening van de apparatuur en instrumenten in “DE MUZE” geschiedt door de theatertechnicus, tenzij anders is overeengekomen tussen contractant 1 en contractant 2. Een ander afspraak wordt vastgelegd in de overeenkomst.

2.7. Contractant 1 dient voor aanvang en na afloop van het gebruik de beschikbare ruimten en de te gebruiken apparatuur en instrumentarium te controleren op schade. Dit wordt bij aanvang van het gebruik en na afloop genoteerd. Contractant 1 dient op te geven welke persoon hiertoe is bevoegd.

2.8. Contractant 1 is aansprakelijk voor alle beschadigingen die aan ruimten, de inventaris en de technische apparatuur door ondeugdelijk gebruik worden aangebracht. Contractant 1 is verplicht de kosten voor herstel en of vervanging als gevolg van ondeugdelijk gebruik, vernieling of diefstal binnen 14 dagen na ontvangst van de gespecificeerde rekening te voldoen.

2.9. Contractant 2 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadigingen en of verloren gaan     van eigendommen van contractant 1 of van derden.

2.10. Contractant 1 is verplicht zorg te dragen voor de vereiste vergunningen, copyrights en andere rechten van derden die verbonden zijn aan het evenement.

2.11. Contractant 1 is zo nodig verplicht opgaven te verstrekken aan Buma-Stemra en is verplicht de daaruit voortvloeiende financiële verplichtingen rechtstreeks aan Buma-Stemra na te komen, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen en staat vermeld.

3. Voorwaarden voor het gebruik van ruimten.

3.1. Contractant 1verplicht zich onmiddelijk na afloop van het evenement de door hem meegebrachte goederen uit het gebouw te verwijderen, tenzijn anders is overeengekomen.

3.2. Voor het gehele gebouw geldt een absoluut rookverbod.

3.3. Tenzij anders is overeengekomen is het contractant 1 verboden in de “DE MUZE” etenswaren en dranken te verstrekken anders dan afkomstig van de door contractant 2 aangewezen horeca-afdeling.

3.4. Het is verboden etenswaren, versnaperingen, dranken, glaswerk en daartoe benodigde in de theaterzaal mee te nemen of daarin te gebruiken. Contractant 1 is verplicht hierop toezicht te houden.

3.5. Behoudens toestemming van contractant 2 is het verboden versieringen en dergelijke aan te brengen in de ruimten, aan de inventaris, op de vloeren. aan de wanden, plafonds en ramen.

3.6. Het gebruik van de bewaakte of de onbewaakte garderobe is verplicht.

3.7. Behoudens toestemming van contractant 2 is het verboden foto’s, film-, geluid- en of andere opnames te maken.

3.8. In en rond de te gebruiken ruimten dient contractant 1 er voor te zorgen, dat er voldoende toezicht wordt gehouden voor, tijdens en na afloop van de activiteiten van contractant 1. Dit ter beoordeling van contractant 2. De wettelijke verantwoordelijkheid van contractant 2 als verhuurder blijven ongewijzigd gelden.

4. Betalingsvoorwaarden

4.1. De schriftelijke overeenkomst bevat een begroting van de vermoedelijke kosten van gebruik     van de ruimten en de reeds bij de reservering in te schatten andere kosten. Andere kosten m.b.t. het gebruik van materialen, apparatuur of andere diensten van “DE MUZE”  voor, tijdens of na evenement en die overeengekomen zijn tussen contractant 1 en contractant 2 worden binnen 10 werkdagen na afloop van het evenement gespecificeerd in rekening gebracht.

4.2. Contractant 2 is gerechtigd een voorschotnota voor 15% van de te verwachten kosten in rekening te brengen aan contractant 1. Deze voorschotnota dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

4.3. De definitieve nota moet binnen 14 dagen worden voldaan. Bij een langere krediettermijn wordt de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening gebracht.

5. Slotbepalingen

5.1. Van de vermelde voorwaarden kan worden afgeweken  mits deze afwijking tussen contactant 1 en contractant 2 is overeengekomen. Deze dient nadrukkelijk in de overeenkomst te zijn vastgelegd.

5.2. Door ondertekening van de overeenkomst verklaart contractant 1 bekend te zijn en accoord te gaan met de voorwaarden en met het bij de overeenkomst gevoegde tarievenoverzicht. Tevens verklaart contractant 1 bekend te zijn en accoord te gaan met in de huurovereenkomst opgenomen verklaring inzake de btw-belaste aktiviteiten van contractant 1. Contractant 1 verplicht zich zijn btw-nummer te verstrekken. Voor zover nodig doen contractanten een beroep op het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 19 december 1996, nummer VB 95/4058, zoals gewijzigd bij besluit van 24 november 2000, nummer RBT2000/2814 waardoor contractanten kunnen afzien van het indienen van een verzoek om de verhuur belast te doen zijn met omzetbelasting.